Medische Disclaimer

MEDISCHE DISCLAIMER

De informatie op de ITPC advieskaarten en website (inthepuddingclub.com) is niet bedoeld als vervanging van

diensten of informatie van getrainde (medische) professionals en/of zorgverlenende instanties, zoals verloskundigen, gyneacologen, lactatiedeskundigen, (huis)artsen, medisch specialisten, spoedeisende hulpverlening, (acute) geestelijke gezondheidszorg, fysiotherapeuten, psychotherapeuten en voedingsdeskundigen.

De informatie op de ITPC advieskaarten en inthepuddingclub.com noch de gebruiksmogelijkheden kunnen gezien worden als een vervanging voor medische of andere professionele hulp, zorg, ondersteuning of informatievoorziening en is niet bedoeld als hulpmiddel bij het stellen van een (zelf)diagnose.

De informatie is bedoeld als algemene informatie en is niet specifiek gericht op één individueel persoon of één specifieke medische situatie van bijvoorbeeld de bezoeker van de site of iemand in diens omgeving. Dit betekent dat bezoekers aan de informatie geen diagnostische of therapeutische waarde kunnen hechten voor de eigen medische situatie of die van anderen.

In gevallen van ziekten, medische klachten, behandelingen of onderzoek, is de informatie alleen bedoeld als ondersteuning. De informatie op de ITPC advieskaarten en inthepuddingclub.com kan in dergelijke situaties dienen als ondersteuning van:

a. het contact tussen de bezoeker (of diens familielid of andere naasten) en diens therapeut, behandelend arts of andere hulpverlener;

b. de adviezen die hij/zij van laatstgenoemde ontvangt.

De Wederpartij en bezoekers van inthepuddingclub.com wordt aangeraden om medische vragen, klachten of symptomen tijdig voor te leggen aan de behandelend arts of andere zorgprofessional teneinde professioneel onderzoek, diagnostiek en mogelijk medische zorg te ontvangen. Bezoekers wordt geadviseerd om het tijdig zoeken van professionele zorg nooit uit te stellen of reeds verkregen medisch advies nooit te veronachtzamen op basis van (online) informatie.

Bij acute medische klachten of psychische problemen en bij het verergeren van klachten of symptomen wordt bezoekers geadviseerd direct contact op te nemen met hun eigen (huis)arts of het noodnummer.

In een aantal gevallen bevat de informatie ‘(zelfzorg)adviezen’. Deze ‘adviezen’ betreffen in geen geval direct medisch advies en hebben in geen enkel geval specifieke betrekking op de individuele medische situatie van de Wederpartij en bezoeker van inthepuddingclub.com of iemand waarvoor deze informatie op inthepuddingclub.com zoekt.

De zelfzorgadviezen moeten gezien worden als algemene richtlijnen die gelden bij niet-ernstige, veelvoorkomende en alledaagse klachten. Omdat ook bij deze minder ernstige klachten complicaties kunnen vóórkomen, is het van belang dat de Wederpartij en bezoekers van inthepuddingclub.com bij twijfel en bij aanhoudende of toenemende klachten medisch professionele hulp inroepen.

Ook waar het informatie betreft m.b.t. het gebruik van (zelfzorg) supplementen, betreft het in geen van de gevallen een medisch advies of informatie die specifiek betrekking heeft op de individuele medische situatie van de Wederpartij, bezoeker van inthepuddingclub.com of iemand waarvoor zij/hij informatie op deze website zoekt.

Aansprakelijkheid

Het gebruik of (doen) toepassen van informatie op ITPC advieskaarten en/of inthepuddingclub.com door de Wederpartij en/of bezoekers is volledig voor de verantwoordelijkheid en het risico van de gebruiker. ITPC en diens informatieleveranciers sluiten elke aansprakelijkheid uit voor eventuele schade, directe en indirecte, uit welken hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van of (doen) toepassen van informatie, producten of diensten die worden aangeboden via ITPC advieskaarten en inthepuddingclub.com, andere websites of bronnen waarnaar binnen/vanuit inthepuddingclub.com wordt verwezen.

Amsterdam, juni 2016