Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1: ALGEMEEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. In deze algemene voorwaarden wordt met “ITPC” bedoeld In The Pudding Club en de door haar ingeschakelde derden (waaronder voedingsdeskundige, verloskundige, fysio-bewegingsdeskundige, lactatiedeskundige en andere experts), gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 64290549.
 2. Met “Wederpartij” wordt bedoeld de natuurlijke of rechtspersoon die met ITPC een overeenkomst sluit of wenst te sluiten.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle offertes, bestellingen en overeenkomsten die tussen de Wederpartij en ITPC tot stand komen.
 4. De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of onverbindendheid van een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan. Partijen zullen in dat geval de ongeldige of onverbindende bepalingen zoveel mogelijk vervangen door geldige en verbindende bepalingen waarvan het effect zoveel mogelijk gelijk is aan dat van de ongeldige of onverbindende bepalingen.
 5. ITPC wijst iedere toepasselijkheid van door de Wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.

 ARTIKEL 2: OVEREENKOMST

 1. Tussen ITPC en de Wederpartij komt een overeenkomst tot stand op het moment dat de Wederpartij een aanbieding van ITPC accepteert middels het volledig en correct invullen van het door ITPC beschikbaar gemaakte formulier.
 2. De Wederpartij is verplicht om voor het gebruik de gebruiks- en waarschuwingsaanwijzingen bij de geleverde producten zorgvuldig te lezen en in acht te nemen.
 3. De overeenkomst die via de elektronische weg wordt gesloten betreft een door ITPC samengestelde box met informatie-, advies- en inspiratiekaarten en producten die samen als één geheel geldt en dat niet samengesteld kan worden door de Wederpartij.
 4. De Wederpartij is niet gerechtigd de door ITPC ter beschikking gestelde producten door te verkopen.
 5. ITPC heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 6. Sommige producten in de boxen zijn vervaardigd door ITPC, in aanvulling op ITPC’s leveranciers.
 7. Indien ITPC gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt het uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan ITPC ter beschikking heeft gesteld.
 8. Nietigheid of vernietiging van enige bepaling van deze algemene voorwaarden laat het overige dat partijen zijn overeengekomen in stand.

ARTIKEL 3: PRIJS

 1. ITPC behoudt zich het recht voor om de prijzen van de door haar in servicevorm aangeboden producten tijdens de looptijd van de service te wijzigen, waarbij ITPC uiterlijk 14 dagen van tevoren zal informeren en de Wederpartij de mogelijkheid heeft om de service binnen 10 dagen op te zeggen zonder dat de Wederpartij enige vergoeding verschuldigd is voor niet geleverde producten.
 2. Prijsstijgingen kunnen toegepast worden door ITPC.
 3. Prijzen van ITPC boxen zijn inclusief BTW en exclusief kosten voor de levering. Prijzen van afzonderlijke producten op de website van ITPC zijn inclusief BTW en exclusief kosten voor de levering.
 4. Acties en aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.
 5. ITPC kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. De Wederpartij heeft geen recht op reclamatie in het geval (de afbeeldingen van) de producten niet overeenkomen met (het uiterlijk van) de geleverde producten, tenzij het om materieel andere producten gaat.
 6. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod, dan is ITPC daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.

ARTIKEL 4: BETALING

 1. Voor de betaling kan de Wederpartij uitsluitend gebruik maken van de door ITPC aangeboden betalingsmogelijkheden.
 2. Bij het gebruik van een betalingslink die door ITPC wordt toegestuurd aan de Wederpartij, geeft de Wederpartij ITPC toestemming om ook toekomstige betalingen van het betreffende rekeningnummer te innen.
 3. Betaling vindt plaats uiterlijk binnen 14 dagen nadat een koopovereenkomst tot stand is gekomen. Periodieke betaling vindt plaats voorafgaand aan elke serviceperiode.
 4. Indien de betaling na de eerste herinnering niet binnen de daarin gesteld termijn plaatsvindt, is ITPC gerechtigd de service eenzijdig per direct te beëindigen, onverminderd het recht op schadevergoeding en het recht om achterstallige betalingen te innen en de bijbehorende incassokosten op de Wederpartij te verhalen.
 5. Facturen en betalingsherinneringen worden door ITPC uitsluitend elektronisch aangeboden.

ARTIKEL 5: DUURTRANSACTIES: DUUR, OPZEGGING EN VERLENGING

 1. De Wederpartij kan een overeenkomst die is aangegaan en die strekt tot het lidmaatschap en het maandelijks afleveren van de ITPC box, te allen tijde per e-mail opzeggen, met inachtneming van de volgende opzegtermijn. Bij opzegging van uiterlijk 7 dagen vóór je volgende box afgeschreven zou worden, zal de Wederpartij geen box meer ontvangen. Bij opzegging op of binnen 7 dagen voor de volgende afschrijving, zal er nog eenmaal een betaling via automatische incasso plaatsvinden en zal de Wederpartij nog eenmaal een box ontvangen. Er dienen minstens twee ITPC boxen te zijn afgenomen.
 2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan eindigt automatisch na afloop van de termijn.
 3. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 6: LEVERING EN UITVOERING

 1. ITPC bezorgt op de aangegeven locaties op de website. In uitzonderlijke gevallen bezorgt ITPC buiten de genoemde locaties tegen extra verzendkosten. Voor dergelijke aanvragen kunt u altijd contact opnemen via hello@inthepuddingclub.com.
 2. ITPC producten worden bezorgd binnen het termijn welke aangegeven worden op de website van ITPC.
 3. De door ITPC genoemde leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend voor ITPC. ITPC is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door overschrijding van de leveringstermijnen en geven de Wederpartij in geen geval het recht om de overeenkomst te ontbinden.
 4. Als plaats van levering geldt het adres dat de Wederpartij aan ITPC kenbaar heeft gemaakt. De Wederpartij is verplicht zeker te stellen dat de persoonlijke overdracht van de producten op het door u opgegeven bezorgadres mogelijk is. Mocht de overdracht niet mogelijk zijn, bent u in gebreke m.b.t. acceptatie.
 5. De Wederpartij is verantwoordelijk voor het correct doorgeven van adreswijzigingen.
 6. ITPC is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige (adres)gegevens.
 7. Als de persoonlijke overdracht van de producten niet mogelijk is, kan aan de overeenkomst worden voldaan door de producten aan te bieden bij buren of een DHL-of DPD ophaalpunt.
 8. Het is de verantwoordelijkheid van de Wederpartij om ITPC binnen 30 dagen op de hoogte te stellen indien een box niet is geleverd binnen de gebruikelijke leveringstermijn.
 9. ITPC behoudt het recht om een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het lidmaatschap en het maandelijks afleveren van de ITPC box te beëindigen als blijkt dat producten meerdere keren niet zijn geleverd.

ARTIKEL 7: HERROEPING

 1. Bij de aankoop van producten heeft de Wederpartij de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de Wederpartij.
 2. Indien de Wederpartij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het het product met alle geleverde toebehoren in de originele staat en verpakking aan ITPC retourneren inclusief retourformulier, binnen 14 dagen nadat de Wederpartij beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht.
 3. ITPC zal het door de Wederpartij in dit verband betaalde bedrag uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de terugzending, terugbetalen.
 4. Indien de Wederpartij zijn verplichtingen onder deze overeenkomst niet nakomt dan heeft ITPC de keuze om: a. de Wederpartij de gelegenheid te geven om binnen een door ITPC gestelde termijn alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen; b. de overeenkomst zonder voorafgaande waarschuwing geheel of gedeeltelijk te ontbinden; ITPC behoudt zich te allen tijde het recht voor om naast ontbinding van de overeenkomst, ook volledige vergoeding van alle schade en kosten op de Wederpartij te verhalen.

ARTIKEL 8: OVERMACHT

 1. In geval van overmacht heeft ITPC het recht zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet, dan wel de overeenkomst in zijn geheel of gedeeltelijk of te zeggen of middels een buitengerechtelijke verklaring te ontbinden. In geen geval zal ITPC tot enige schadevergoeding jegens de Wederpartij gehouden zijn.
 2. Onder overmacht wordt verstaan: iedere omstandigheid die ITPC redelijkerwijze niet heeft kunnen voorzien, die niet aan ITPC kan worden toegerekend althans die zich redelijkerwijze aan de macht van ITPC onttrekt. In elk geval wordt onder overmacht begrepen (i) overmacht van toeleveranciers van ITPC, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers van ITPC, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, (vii) oorlog, (viii) werkbezetting, (ix) staking, en (x) algemene vervoersproblemen.

ARTIKEL 9: AANSPRAKELIJKHEID

 1. Iedere aansprakelijkheid van ITPC voor schade van welke aard dan ook is uitgesloten, behoudens in geval deze schade is veroorzaakt door opzet of bewust roekeloos handelen van leidinggevenden van ITPC.
 2. ITPC is in geen geval aansprakelijk voor:
  1. bij de Wederpartij of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige documentatie of informatie door de Wederpartij aan ITPC, ook wanneer deze informatie en documentatie afkomstig is van derden, of schade die anderszins het gevolg is van instructies, handelen of nalaten van de Wederpartij
  2. bij de Wederpartij of derden ontstane schade die het gevolg is van handelen of nalaten van door ITPC ingeschakelde hulppersonen of leveranciers;
  3. bij de Wederpartij of derden ontstane bedrijfs-, indirecte of gevolgschade waaronder maar niet beperkt tot schade door bedrijfsstilstand, omzet- of winstverlies.
 1. De Wederpartij is gehouden ITPC schadeloos te stellen en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst en/of de levering van zaken, behoudens voor zover deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevenden van ITPC.

ARTIKEL 10: WIJZIGINGEN

ITPC behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Het verdient aanbeveling om deze algemene voorwaarden regelmatig te raadplegen.

ARTIKEL 11: INTELLECTUELE EIGENDOM

ITPC behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. ITPC heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hier strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

ARTIKEL 12: ADVIEZEN/ADVIESKAARTEN

De adviezen die voor In The Pudding Club zijn opgesteld, zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld door deskundigen. De adviezen zijn echter algemene adviezen en in een individueel geval mogelijk niet geschikt. Men dient bij twijfel altijd een huisarts, verloskundige of andere deskundige te raadplegen. Stel het vragen van advies nooit uit.

ARTIKEL 13: VERJARINGSTERMIJN

In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens ITPC en de door ITPC bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

ARTIKEL 14: KLACHTENREGELING

Bij ITPC ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door ITPC binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

ARTIKEL 15: GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

 1. Op alle verbintenissen tussen ITPC en de Wederpartij is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 2. De Arrondissementsrechtbank te Amsterdam is exclusief bevoegd van eventuele geschillen tussen ITPC en de Wederpartij, voortvloeiende uit dan wel anderszins verband houdende met de overeenkomst, kennis te nemen.

Amsterdam, september 2016